Воаяж ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Ново работно място 2015“
Проект BG05M9OP001-1.003-0206-C01  Заедно към успеха - създаване на нови работни места във "ВОАЯЖ" ООД
 
Описание на проекта:
На 22.07.2016, Воаяж ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Бе одобрен проект „ Заедно към успеха - създаване на нови работни места във "ВОАЯЖ" ООД на обща стойност 86 519.58 лева БФП.
Воаяж ООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:

  • Наемане на 3 бр. младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 3 бр. безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. на позициите позициите „Счетоводител“и "Офис мениджър".
  • Осигуряване на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца;
  • Създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места.


След приключване изпълнението на проекта Воаяж ООД ще поеме ангажимента да запази две от работните места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин осигури заетост за срок от 24 месеца.

Реализацията на проекта ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевите групи. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни  към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проекта ще доведе до осигуряване на трайна заетост, повишаване на доходите, икономическата активност и социалната им интеграция.

Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 6 бр. представители на целевите групи - трима младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 3 бр безработни или неактивно лице на възраст между 30 и 54 г. и социалната им и икономическа интеграция.
 
Специфичните цели на проекта включват:

  1. Създаването на шест нови работни места във Воаяж ООД.
  2. Оборудване и обзавеждане на шест нови работни места.
  3. Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за шест безработни или неактивни лица за срок от 12 месеца.

Създавайки нови работни места за представители на уязвимите групи на безработните и неактивни младежи до 29 г. и безработните или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., проектът ще спомогне за постигането на специфичните цели на ОПРЧР, които се фокусират върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.

Общата и специфичните цели на проекта са в пълно съзвучие със Специфична цел 1 на Инвестиционен приоритети 1 от Приоритетна ос 1  на ОПРЧР,  а именно: "Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г. вкл.", както и със Специфична цел 3 на Инвестиционен приоритети 2 от Приоритетна ос 1 - "Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование".