Правила и условия

situs zeus379 slot thailand slot server thailand slot qris https://dekranasda.solokkab.go.id/assetsBeranda/scss/uploads/?level=zeus379 slot gacor maxwin zeus379 slot jepang slot server jepang slot demo slot dana slot gacor demo slot slot maxwin slot gacor 4d https://ketapang.serdangbedagaikab.go.id/wp-content/uploads/-/?level=padi188
 1. ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

Чл. 1. (1) Записването за организирано пътуване е възможно да се осъществи чрез телефон, факс или интернет, чрез туристически агент в страната или директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА.

В срок от 48 часа от получаване на резервацията ТУРОПЕРАТОРЪТ може да:

 1. потвърди изпратената резервация;
 2. предложи алтернативни възможности, в случай, че местата са изчерпани.

Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора и внасяне на депозит от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІІ. ВИЗИ

Чл.2. (1) За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТe длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин. При желание от Потребителя, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да му съдейства, като му предоставя необходимите за представяне пред посолството документи /резервации, ваучер. билети и др./. Когато ТУРОПЕРАТОРА ще подготвя и внася документите на Потребителя в съответното посолство, същият е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.

Чл.3. (1) Плащането се извършва в лева в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена, обявена в чужда валута).

Ако не е упоменато друго, размерът на депозита, дължим от ПОТРЕБИТЕЛЯ е в размер на30 % (тридесет на сто) от общата цена на организираното пътуване. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва 20 (двадесет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго.

Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел промоционални дати.

Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се таксува и заплаща по стандартни цени.

В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, Туристът резервирал и заплатил пакет за ранно записване губи 100 % (сто процента) от внесената сума.

Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде

потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено

заплатеното капаро.

(8) Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове (в случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния си съконтрагент в USD).

ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по чл.3, ал.6 от настоящите Общи условия.

В тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

да приеме промяната в пакетната цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на дължимата сума; да не приеме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

(11) В случай на отказ от пътуването по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава платените суми в 7-дневен срок.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.4 (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

 1. да предостави в съответствие с общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ. 2. за пътуванията извън страната да осигури задължителна Медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на застрахователните дружества:БУЛСТРАД, Дженерали, Алианц България и други и да предостави на Потребителя оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. При пътуване със собствен транспорт Потребителят е длъжен да се застрахова за своя сметка, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТне носи отговорност, ако Потребителя няма валидна медицинска застраховка, покриваща разходи за лечение в чужбина.

3.(1) по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу доплащане ТУРОПЕРАТОРА може да го застрахова и за други рискове по време на пътуването.

Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия.

тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

Потребители навършили 80 години следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане!

Чл. 5 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

Чл. 6.  ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен договор за застраховка Отговорност на туроператора, със ЗAД“АЛИАНЦ

БЪЛГАРИЯ“ гр.София, бул.“Княз Дондуков“ №59 с полица №13160153100000007/22.06.2015!

Чл. 7. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си

(2) ТУРОПЕРАТОРЪТима право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния моментт на хотела да приеме туристите.

Чл. 8. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Точният част и място на отпътуване от България, рег. номер на автобуса и телефона на съпровождащия представител

от страна на ТУРОПЕРАТОРА се съобщават в ден – сряда, в седмицата на тръгване /за тръгващите на почивка в петък/, а за останалите два дни преди отпътуването.

(3) Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на

всеки турист.

Чл.9. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини. (2) В случаите, когато не е събран необходимият минимум от туристи за начално отпътуванеот съответен град, те се уведомяват от ТУРОПЕРАТОРА в седем дневен срок преди началната дата. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за своя сметка и индивидуално се транспортират до населено място, от което има потвърдено отпътуване.

(3) При невъзможност за отпътуване от друго населено място на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се възстановява пълната стойност на

пътуването.

Чл.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 1. при пътуванията извън България даосигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
 1. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със

заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител).

 1. Двадни преди отпътуването да позвъни в офиса или представителството на ТУРОПЕРАТОРА, за да се информира за точния час, рег. номер на автобуса и телефона на представителя, който ще изпраща или придружава групата.
 1. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
 2. да спазва законите на страната, за която пътува.
 1. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

Чл.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТима право в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето.Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

 1. НАСТАНЯВАНЕ

Чл. 12. (1) Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа.Тази разпоредба не е императивна в случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ предварително е уведомил ПОТРЕБИТЕЛИТЕза друг по-ранен час на отпътуване, в които случаи последните следва да се съобразят.

(2) Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часовене се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.

(3) Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive.

(4) Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.

(5) При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.

(6) Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатенопредварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРА.

VІ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.13 Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

Чл.14. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

Чл.15 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия. Договор, ако причините за това се дължат на:

1.Потребителя; 2.Деиствия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

3.Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

Чл.16. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена!

Чл.17. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА, но не по-късно отначалната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора за организирано пътуване.

Чл.18. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.

Чл.19.В случаите, посочени в чл.18, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да е откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:

1.Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество; 2. да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е

длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или 3.да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.

Чл.20. (1) Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция – 3 дни след записване и внасяне на депозит.

(2)В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТудържа следните неустойки: 1. при пътуване в чужбина:

а) след изтичане на срока по ал.(1) и до 60 дни преди датата на пътуването – такса резервация – 40 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева.

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването

2.при пътуване в страната:а)след изтичане на срока поал.(1)и до 20дни преди датата на пътуването такса резервация 20лв б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването –в размер на депозита в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването д) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

(3) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на

ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по алинея 1, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички

допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

(5) При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ,

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

Чл.21. Освобождаване от отговорност при непреодолима сила, форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства– по време на пътуване, като такива се считат влошени метереологични условия, усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощна турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуция, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи

отговорност и да дължи неустойка за това.

VІІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.22.(1) Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи услувия и Договора за организирано пътуване се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

(2) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

(3) В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

(4) Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

(5) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на

място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

(6)ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.